Podnikanie v Nemecku so sebou prináša okrem nutnosti predloženia Freistellung-u často aj iné povinnosti. Viac o súvisiacich službách

Všeobecné obchodné podmienky

Užívateľ užívaním internetových stránok Easyforms vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami (ďalej len „VOP“):

Všeobecné ustanovenia

1.1 Obchodná spoločnosť EasyForms, s. r. o., so sídlom Hlavná 135, 080 01 Prešov, IČO: 53 123 972 (ďalej "Easyforms") je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 40464/P.

1.2 Easyforms prevádzkuje online aplikáciu na spracovanie žiadosti o Freistellung (ďalej primerane aj „služba“). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ako používateľ služby Freistellung (ďalej aj ako „klient“) možnosť používať funkcie portálu Easyforms a po vyplnení potrebných informácií za online asistencie portálu Easyforms má možnosť za odplatu požiadať Easyforms o spracovanie žiadosti o Freistellung v prospech klienta. Súčasne za podmienok určených týmito VOP za predpokladu akceptácie objednávky klienta poskytovateľom služby Freistellung a zaplatení príslušnej odplaty klientom má klient nárok na poskytnutie služby Freistellung. Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú medzi Easyforms a klientom v súvislosti s poskytovaním služby Freistellung.

1.3 Adresa elektronickej pošty Easyforms je kontakt@easyforms.click. Telefónne číslo je 051 321 5299. Operačné hodiny call centra a vybavovania reklamácii: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 08.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje vrátane samotných VOP môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované.

1.4 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi Easyforms a klientom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o službu Freistellung. Tieto právne vzťahy medzi Easyforms a klientom vznikajúce pri objednaní, dodávke služby a reklamáciách sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR, Obchodného zákonníka SR, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane osobných údajov. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe registrácie resp. vyplnenia údajov klienta na účely poskytnutia služby. Vzájomné vzťahy Easyforms a klienta sa riadia aj reklamačným poriadkom.

Objednávanie a poskytnutie služby

2.1. Poskytovanie služby sa realizuje formou zadania objednávky klientom v portáli s tým, že objednávka klienta musí byť úplná a odsúhlasená (akceptovaná) v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka úplná a akceptovaná postupom podľa VOP, Easyforms dodá klientovi službu. Zadaním objednávky klientom sú na portáli Easyforms a vo VOP klientovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov a VOP. Klient prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred zadaním objednávky na portáli. Klient zadaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade klienta spotrebiteľa, reklamačným poriadkom a poučený o ochrane osobných údajov a s tým, že so zadaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu služby.

2.2. Pre možnosť poskytnutia a aktívneho používania služby je nevyhnutné, aby klient v príslušnej časti portálu vyplnil potrebné údaje. Klient vypĺňajúci formulár je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí formulára. Vyplnením formulára a používaním služby súčasne klient udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je klient povinný vyplniť presne a správne, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na poskytovanie služby klientovi. Easyforms nezodpovedá za nedodanie služby, nesprávne spracovanú žiadosť ani za spôsobenú škodu, v prípade, že klient uvedie nepravdivé alebo nepresné údaje, kedykoľvek počas procesu používania služby. Nesplnenie uvedených povinnosti klientom je vykladané v neprospech klienta.

2.3. Proces zadania a spracovania objednávky v službe pozostáva z nasledovných krokov: I) vyplnenie údajov klienta II) odsúhlasenie VOP III) výber spôsobu platby IV) vyplnenie online žiadosti podľa inštrukcií a odoslanie objednávky s povinnosťou platby kliknutím na príslušné tlačidlo. V každom z týchto krokov postupuje klient podľa navigačných inštrukcií. Klient je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese zadávania objednávky pred ich definitívnym odoslaním.

2.4 Objednávka klienta sa považuje za odoslanú, ak bude doručená a ak bude obsahovať všetky požadované údaje.

2.5 Pred zadaním objednávky Easyforms je od klienta vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi Easyforms a klientom. Proces zadania objednávky nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

2.6 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je zmluva medzi stranami uzatvorená ak klient za službu zaplatí a Easyforms objednávku klienta akceptuje postupom podľa týchto VOP. Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená zmluva o dodaní služby.

2.7 Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie služby podľa ustanovenia 6.1 týchto VOP, a to do 14 dní od jej uzatvorenia. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Easyforms cenu za poskytnutú službu od ktorej budú odrátané náklady, ktoré už vznikli Easyforms v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby v prospech klienta, a ktoré môže Easyforms v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať. 

2.8 V osobitných prípadoch si Easyforms vyhradzuje právo vyžiadať si od klienta dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov. Easyforms je vždy oprávnená požiadať klienta o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti klienta vhodným spôsobom. Ak klient nevykoná dodatočnú autorizáciu Easyforms požadovaným spôsobom a v požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou ) alebo zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.

Cena a platobné podmienky

3.1. Klient je povinný zaplatiť Easyforms za službu cenu podľa klientom akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Cena služby je na portáli uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi (ďalej len „Cena“).

3.2. V Cene nie sú zahrnuté poplatky bánk, sprostredkovateľov alebo tretích osôb za vykonanie úhrady Ceny. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť klient, ak ďalej nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Pri platbe zo zahraničia je klient ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3 Spôsob zaplatenia Ceny volí klient v procese objednávania službyna portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov.

3.4 Easyforms vystaví a doručí faktúru klientovi v súlade s platnými zákonmi SR. Klient zadaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola sprístupnená klientovi elektronicky.

Dodanie služby Freistellung

4.1. Easyforms dodá službu klientovi štandardne obratom po zadaní objednávky, t.j. v ten istý deň kedy bola medzi Easyforms a klientom uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Easyforms si však vyhradzuje právo dodať službu do troch (3) dní od zadania objednávky v prípade mimoriadnych okolností. Easyforms dodá službu klientovi v podobe vyplnenej žiadosti o Freistellung na ním zvolený email pri registrácii. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty.

Reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

5.1. Easyforms vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Klient môže uplatniť reklamáciu e-mailom na adrese kontakt@easyforms.click, predložením dokladu o objednaní a zaplatení za službu.

5.3 K reklamovanej službe klient podrobne uvedie popis vady resp. predmet reklamácie.

5.4 Easyforms pri uplatnení reklamácie vydá klientovi o uplatnení reklamácie na požiadanie potvrdenie.

5.5 Easyforms vybavuje spotrebiteľské reklamácie v lehote do tridsať (30) dní od ich podania. O vybavení reklamácie Easyforms klienta vhodným spôsobom upovedomí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol klient riadne užívať službu má klient právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Ceny zaplatenej za službu, resp. na primeranú zľavu z Ceny.

Poskytovanie a ochrana osobných údajov

6.1 Spoločnosť Easyforms s. r. o., spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.

6.2 Easyforms spracúva výlučne obchodné a osobné údaje používateľov služby Freistellung (ďalej len „klient“), ktoré klient dobrovoľne poskytuje spoločnosti Easyforms na účely spracúvania tým, že odpovedá na otázky v aplikácii. Údaje sú požadované spoločnosťou Easyforms za účelom spracovania žiadosti o Freistellung v prospech klienta (ďalej len „Osobné údaje“).

6.3 Easyforms spracúva Osobné údaje za účelom poskytnutia služby podľa zmluvy uzatvorenej medzi klientom a Easyforms, a to na účely plnenia tejto zmluvy. Takto získané Osobné údaje Easyforms používa na vyplnenie žiadosti o Freistellung v prospech klienta a komunikáciu s klientom na vyššie uvedený účel. Easyforms získava osobné údaje výlučne na účel tu vymedzený alebo ustanovený VOP.

6.4 Easyforms zabezpečuje, aby sa spracúvali len také Osobné a obchodné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Easyforms zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6.5 Klient poskytuje spoločnosti Easyforms súhlas s dobrovoľným spracúvaním Osobných údajov za účelom poskytnutia služby registráciou resp. vyplnením údajov v online aplikácii a následným zaškrtnutím súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami v online rozhraní služby a poskytnutím Osobných údajov na účely použitia služby.

6.6 Easyforms zabezpečuje, aby zhromaždené Osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu klienta počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. Easyforms zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

6.7 Klient môže kedykoľvek písomne požiadať Easyforms o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch Easyforms, načo Easyforms bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov klienta. Easyforms o tom na požiadanie klienta vydá písomné potvrdenie na náklady klienta. V takom prípade však Easyforms neručí za riadne poskytnutie služby Easyforms a klient nemá nárok sa poskytnutia služby Easyforms domáhať.

Zodpovednosť za škody

7.1 Portál Easyforms je nepravidelne aktualizovaný. Easyforms si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel, názvov, symbolov, obrázkov, log a ikon alebo služieb uvedených na stránkach Easyforms.

7.2 Klient vyhlasuje, že ním vyplnené údaje sú pravdivé. Easyforms nezodpovedá za pravosť údajov vyplnených užívateľom ani za prípadnú škodu klientovi alebo tretím osobám, ktorá v tejto súvislosti môže vzniknúť.

7.3 Easyforms ani jeho zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné škody, ktoré vznikli v súvislosti s prístupom alebo použitím internetových stránok Easyforms a šírením informácií, ktoré tvoria obsah týchto stránok.

Zrušenie registrácie

8.1 Easyforms si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet ktorý:

  1.  bol vytvorený užívateľom za účelom postúpenia, či už odplatným, alebo bezúplatného inému užívateľovi;
  2.  bol užívateľom vytvorený, no nebol ani raz použitý do 30 dní odo dňa vytvorenia;
  3.  slúži k páchaniu, napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá je v rozpore s etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti;
  4.  ktorého užívateľ sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod poskytovaných služieb.

Záverečné ustanovenia

9.1 Každý užívateľ týchto internetových stránok súhlasí s tým, že nebude narušovať štandardnú prevádzku, meniť údaje na týchto internetových stránkach ani obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky.

9.2 Osobné údaje, ktoré Easyforms získa pri prevádzkovaní týchto internetových stránok, sú považované za dôverné a nebudú k dispozícii tretím osobám, okrem oficiálnych žiadostí orgánov činných v trestnom konaní a súdov, orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákonov Slovenskej republiky.

9.3 Easyforms nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť týchto internetových stránok a služieb na nich ponúkaných.

9.4 Easyforms si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP , a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

9.5 Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto VOP. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní stránok Easyforms po vykonaní zmien týchto VOP, má sa za to, že so zmenami v týchto VOP použitia stránok bez výhrad súhlasí.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.